Informace o zpracování osobních údajů

PŘI JEDNÁNÍ O UZAVŘENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY KLIENTSKÁ ZÓNA

Správce osobních údajů, obchodní společnost PRODOMIA, s.r.o., se sídlem Papírnická 2809/10, Slovany, 326 00 Plzeň, IČO 263 20 185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13110, tímto ve smyslu čl. 13 GDPR informuje subjekt osobních údajů o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů správcem.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu (dále jen GDPR) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu nezbytně nutnou. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pouze po dobu, kdy vede se subjektem údajů jednání o uzavření smlouvy o poskytování služeb ze strany správce. Následně v případě využívání služby klientská zóna zpracovává správce osobní údaje subjektů údajů jakožto jednotlivých uživatelů i SVJ pouze po dobu využívání správy společně s dalšími službami nabízenými správcem.

Základní účely zpracování osobních údajů správcem:

 • poskytování služeb včetně služby klientská zóna;
 

Rozsah zpracování osobních údajů správcem:

Správce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Při jednání o uzavření smlouvy o spolupráci ze strany správce:
  • identifikační údaje: jméno a příjmení,
  • adresní údaje: telefonní a e-mailové spojení.
 • Při využívání služby klientská zóna:
  • identifikační údaje: jméno a příjmení,
  • adresní údaje: telefonní a e-mailové spojení, adresa bytové jednotky, kontaktní adresa
  • údaje související s bytovou jednotkou: výše měsíčních záloh, roční vyúčtování, výše fondu oprav SVJ, stav spořicího účtu SVJ, variabilní symbol pro platbu měsíčních záloh, číslo bytu a informace vyplývající ze SW DOMUS (informační software zabezpečující správu nemovitostí) včetně údaje o osobě užívající bytovou jednotku, pokud je odlišná od vlastníka bytové jednotky.

Zdroje osobních údajů:

 • Při jednání o uzavření smlouvy o poskytování služeb ze strany správce:
  • Správce získává osobní údaje zejména od subjektu údajů (SVJ/BD/vlastník nemovitosti) v rámci jednání o poskytnutí služeb, a to prostřednictvím poptávkového formuláře umístěného
   na webových stránkách správce. Poskytnutí osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a správcem při jednání o uzavření příslušné smlouvy o spolupráci.
 • Při využívání služby klientská zóna:
  • Správce získává osobní údaje od subjektů údajů (jednotlivých uživatelů klientské zóny) prostřednictvím registrace na webových stránkách klientské zóny. Na základě registrace vznikne osobní uživatelský profil klienta, který se propojí se SW DOMUS a bude obsahovat veškeré údaje vztahující se k dané bytové jednotce. Poskytnutí osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjekty údajů a správcem
   při využívání služby klientská zóna.
   

Způsob zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je správcem technicky a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR.

Správce informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Jiným subjektům správce osobní údaje o svých zákaznících nepředává.

Při využívání služby klientská zóna jsou výše zmíněné osobní údaje subjektů údajů (jednotlivých uživatelů klientské zóny) zobrazovány i statutárnímu orgánu daného SVJ. Osobní údaje subjektů údajů (jednotlivých uživatelů klientské zóny) jsou zobrazovány pouze danému uživateli klientské zóny, nikoliv dalším uživatelům klientské zóny, s výjimkou statutárního orgánu daného SVJ.


Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Správce poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce nebo smluvní zpracovatel správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat správce nebo jeho smluvního zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby správce nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškerá svá práva je subjekt údajů oprávněn realizovat prostřednictvím žádosti zaslané na shora uvedenou adresu správce anebo e-mailovou žádostí zaslanou z registrované e-mailové adresy na e-mailovou adresu správce gdpr@prodomia.cz.

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používáme soubory cookie. Více informací.