Nejčastěji kladené
dotazy

Ano, cenová nabídka bude obsahovat rozsah poskytovaných služeb podle balíčku, který si zvolíte a sazebník pro služby poskytované nad rámec smlouvy. Uložení údajů k domu do software pro správu nemovitostí nabízíme zdarma.

Jako vlastník máte oznamovací povinnost ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděl o skutečnosti nabytí jednotky, tuto skutečnost oznámit SVJ. Je potřeba nám poskytnout adresu a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. Dále potřebujeme doručit doklad o nabytí nemovitosti, tj. platnou kupní nebo darovací smlouvu včetně listiny o provedeném vkladu do katastru nemovitostí s vyznačením právní moci a protokol o převzetí bytu s aktuálními odečty měřidel SV, TUV či tepla. V souladu s GDPR se domluvíme na předání dalších nezbytných informací a dle pravidel SVJ stanovíme zálohy na služby. Obdržíte rozpis záloh s veškerými důležitými údaji, ten si pečlivě uschovejte.

Plná moc k zastupování vlastníka na shromáždění musí být ověřená notářem pouze v případě, že je to zakotvené ve stanovách SVJ. V ostatních případech být ověřená notářem nemusí.

Pojmy běžná údržba a drobné opravy s užíváním bytů souvisejících vymezuje Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. ze dne 26. října 2015 ve znění pozdějších předpisů. Předpis se uplatňuje v případech, kdy chybí platné smluvní ujednání mezi pronajímatelem a nájemcem konkretizující běžnou údržbu a drobné opravy v bytě.

Spoluvlastníci mají právo rozhodovat o hospodaření se společnou věcí, tedy také mohou schválit pronájem společné části domu. Rozhodování se děje na shromáždění společenství vlastníků. Pro platné rozhodnutí postačí nadpoloviční většina hlasů na usnášeníschopném shromáždění. 

Vlastník je povinen oznámit bez zbytečného odkladu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby. Tuto změnu hlaste účetní (zástupci statutárního orgánu).  

Ve většině případů se hradí zálohy na služby pravidelně měsíčně na účet SVJ, BD či obytného domu formou příkazu k úhradě (i trvalého). Dále je možno hradit zálohy formou SIPO (pokud SVJ či BD má zřízeno), složenkou, složením v hotovosti přímo na účet SVJ či BD.

S požadavkem na změnu měsíčních záloh na služby s užíváním bytu související se obraťte na referentku domu (najdete v kontaktech), žádost zašlete e-mailem.

Kontaktujte správce (kontakty jsou uvedeny v domě, případně Vám je sdělí předchozí majitel bytu) a předložte mu prosím následující kopie dokumentů:

  • návrh na vklad do katastru (nebo již výpis z katastru, pokud změna proběhla),
  • předávací protokol, kde jsou uvedeny stavy poměrových měřidel v bytě a datum předání bytu (tyto údaje jsou důležité pro vyhotovení vyúčtování).

Obraťte se na příslušného provozního technika. Pomůže Vám s výběrem ověřeného dodavatele. Opravy si hradí vlastník bytové jednotky.

Povinnosti vztahující se k čištění, kontrolám, revizím a lhůtám spalinové cesty stanovuje Vyhláška č. 34/2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016 ve znění pozdějších předpisů, a to s ohledem na druh paliva a připojeného spotřebiče paliv. Připomínáme nezbytnost provádět provozní revizi plynového kotle v bytě (nebytovém prostoru) pravidelně, alespoň jednou ročně. Ideální čas pro provádění revize je před začátkem topné sezóny nebo po jejím skončení. Revizi musí provádět oprávněný revizní technik.     

Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku, konkrétně do rejstříku společenství vlastníků.  

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku, při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. 

Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků. Do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k jednotce převáděné dalšímu vlastníku, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků. Je-li v domě méně než pět jednotek, může být společenství vlastníků založeno, pokud s tím souhlasí všichni vlastníci jednotek.  

Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků. Shromáždění a výbor (případně předsedu SVJ) musí mít každé SVJ. Mohou být ustanoveny i další samostatné orgány, například kontrolní komise, která v SVJ plní kontrolní funkci, zejména dohlíží na činnost výboru. Povinnost ustanovit kontrolní komisi ale SVJ nemá, pokud se rozhodne ji zřídit, musí to zakotvit do stanov.  

Vlastníci mají povinnost se sejít minimálně jednou za rok.

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a cílení reklam používáme soubory cookie. Více informací.